Open CASCADE Technology  7.1.0.beta
Static Public Member Functions

AdvApp2Var_MathBase Class Reference

#include <AdvApp2Var_MathBase.hxx>

Static Public Member Functions

static int mmapcmp_ (integer *, integer *, integer *, double *, double *)
 
static int mmdrc11_ (integer *, integer *, integer *, doublereal *, doublereal *, doublereal *)
 
static int mmfmca9_ (integer *, integer *, integer *, integer *, integer *, integer *, doublereal *, doublereal *)
 
static int mmfmcb5_ (integer *, integer *, integer *, doublereal *, integer *, integer *, integer *, doublereal *, integer *)
 
static void mmwprcs_ (doublereal *, doublereal *, doublereal *, doublereal *, integer *, integer *)
 
static int mmcglc1_ (integer *ndimax, integer *ndimen, integer *ncoeff, doublereal *courbe, doublereal *tdebut, doublereal *tfinal, doublereal *epsiln, doublereal *xlongc, doublereal *erreur, integer *iercod)
 
static int mmbulld_ (integer *nbcoln, integer *nblign, doublereal *dtabtr, integer *numcle)
 
static int mmcdriv_ (integer *ndimen, integer *ncoeff, doublereal *courbe, integer *ideriv, integer *ncofdv, doublereal *crvdrv)
 
static int mmcvctx_ (integer *ndimen, integer *ncofmx, integer *nderiv, doublereal *ctrtes, doublereal *crvres, doublereal *tabaux, doublereal *xmatri, integer *iercod)
 
static int mdsptpt_ (integer *ndimen, doublereal *point1, doublereal *point2, doublereal *distan)
 
static int mmaperx_ (integer *ncofmx, integer *ndimen, integer *ncoeff, integer *iordre, doublereal *crvjac, integer *ncfnew, doublereal *ycvmax, doublereal *errmax, integer *iercod)
 
static int mmdrvck_ (integer *ncoeff, integer *ndimen, doublereal *courbe, integer *ideriv, doublereal *tparam, doublereal *pntcrb)
 
static int mmeps1_ (doublereal *epsilo)
 
static int mmfmca8_ (const integer *ndimen, const integer *ncoefu, const integer *ncoefv, const integer *ndimax, const integer *ncfumx, const integer *ncfvmx, doublereal *tabini, doublereal *tabres)
 
static int mmfmcar_ (integer *ndimen, integer *ncofmx, integer *ncoefu, integer *ncoefv, doublereal *patold, doublereal *upara1, doublereal *upara2, doublereal *vpara1, doublereal *vpara2, doublereal *patnew, integer *iercod)
 
static int mmfmtb1_ (integer *maxsz1, doublereal *table1, integer *isize1, integer *jsize1, integer *maxsz2, doublereal *table2, integer *isize2, integer *jsize2, integer *iercod)
 
static int mmgaus1_ (integer *ndimf, int(*bfunx)( integer *ninteg, doublereal *parame, doublereal *vfunj1, integer *iercod ), integer *k, doublereal *xd, doublereal *xf, doublereal *saux1, doublereal *saux2, doublereal *somme, integer *niter, integer *iercod)
 
static int mmhjcan_ (integer *ndimen, integer *ncourb, integer *ncftab, integer *orcont, integer *ncflim, doublereal *tcbold, doublereal *tdecop, doublereal *tcbnew, integer *iercod)
 
static int mminltt_ (integer *ncolmx, integer *nlgnmx, doublereal *tabtri, integer *nbrcol, integer *nbrlgn, doublereal *ajoute, doublereal *epseg, integer *iercod)
 
static int mmjaccv_ (const integer *ncoef, const integer *ndim, const integer *ider, const doublereal *crvlgd, doublereal *polaux, doublereal *crvcan)
 
static int mmpobas_ (doublereal *tparam, integer *iordre, integer *ncoeff, integer *nderiv, doublereal *valbas, integer *iercod)
 
static int mmmpocur_ (integer *ncofmx, integer *ndim, integer *ndeg, doublereal *courbe, doublereal *tparam, doublereal *tabval)
 
static int mmposui_ (integer *dimmat, integer *nistoc, integer *aposit, integer *posuiv, integer *iercod)
 
static int mmresol_ (integer *hdimen, integer *gdimen, integer *hnstoc, integer *gnstoc, integer *mnstoc, doublereal *matsyh, doublereal *matsyg, doublereal *vecsyh, doublereal *vecsyg, integer *hposit, integer *hposui, integer *gposit, integer *mmposui, integer *mposit, doublereal *vecsol, integer *iercod)
 
static int mmrtptt_ (integer *ndglgd, doublereal *rtlegd)
 
static int mmsrre2_ (doublereal *tparam, integer *nbrval, doublereal *tablev, doublereal *epsil, integer *numint, integer *itypen, integer *iercod)
 
static int mmtrpjj_ (integer *ncofmx, integer *ndimen, integer *ncoeff, doublereal *epsi3d, integer *iordre, doublereal *crvlgd, doublereal *ycvmax, doublereal *errmax, integer *ncfnew)
 
static int mmunivt_ (integer *ndimen, doublereal *vector, doublereal *vecnrm, doublereal *epsiln, integer *iercod)
 
static int mmvncol_ (integer *ndimen, doublereal *vecin, doublereal *vecout, integer *iercod)
 
static doublereal msc_ (integer *ndimen, doublereal *vecte1, doublereal *vecte2)
 
static int mvsheld_ (integer *n, integer *is, doublereal *dtab, integer *icle)
 
static int mmarcin_ (integer *ndimax, integer *ndim, integer *ncoeff, doublereal *crvold, doublereal *u0, doublereal *u1, doublereal *crvnew, integer *iercod)
 
static int mmcvinv_ (integer *ndimax, integer *ncoef, integer *ndim, doublereal *curveo, doublereal *curve)
 
static int mmjacan_ (const integer *ideriv, integer *ndeg, doublereal *poljac, doublereal *polcan)
 
static int mmpocrb_ (integer *ndimax, integer *ncoeff, doublereal *courbe, integer *ndim, doublereal *tparam, doublereal *pntcrb)
 
static int mmmrslwd_ (integer *normax, integer *nordre, integer *ndim, doublereal *amat, doublereal *bmat, doublereal *epspiv, doublereal *aaux, doublereal *xmat, integer *iercod)
 
static int mmveps3_ (doublereal *eps03)
 
static doublereal pow__di (doublereal *x, integer *n)
 
static doublereal mzsnorm_ (integer *ndimen, doublereal *vecteu)
 

Member Function Documentation

static int AdvApp2Var_MathBase::mdsptpt_ ( integer ndimen,
doublereal point1,
doublereal point2,
doublereal distan 
)
static
static int AdvApp2Var_MathBase::mmapcmp_ ( integer ,
integer ,
integer ,
double *  ,
double *   
)
static
static int AdvApp2Var_MathBase::mmaperx_ ( integer ncofmx,
integer ndimen,
integer ncoeff,
integer iordre,
doublereal crvjac,
integer ncfnew,
doublereal ycvmax,
doublereal errmax,
integer iercod 
)
static
static int AdvApp2Var_MathBase::mmarcin_ ( integer ndimax,
integer ndim,
integer ncoeff,
doublereal crvold,
doublereal u0,
doublereal u1,
doublereal crvnew,
integer iercod 
)
static
static int AdvApp2Var_MathBase::mmbulld_ ( integer nbcoln,
integer nblign,
doublereal dtabtr,
integer numcle 
)
static
static int AdvApp2Var_MathBase::mmcdriv_ ( integer ndimen,
integer ncoeff,
doublereal courbe,
integer ideriv,
integer ncofdv,
doublereal crvdrv 
)
static
static int AdvApp2Var_MathBase::mmcglc1_ ( integer ndimax,
integer ndimen,
integer ncoeff,
doublereal courbe,
doublereal tdebut,
doublereal tfinal,
doublereal epsiln,
doublereal xlongc,
doublereal erreur,
integer iercod 
)
static
static int AdvApp2Var_MathBase::mmcvctx_ ( integer ndimen,
integer ncofmx,
integer nderiv,
doublereal ctrtes,
doublereal crvres,
doublereal tabaux,
doublereal xmatri,
integer iercod 
)
static
static int AdvApp2Var_MathBase::mmcvinv_ ( integer ndimax,
integer ncoef,
integer ndim,
doublereal curveo,
doublereal curve 
)
static
static int AdvApp2Var_MathBase::mmdrc11_ ( integer ,
integer ,
integer ,
doublereal ,
doublereal ,
doublereal  
)
static
static int AdvApp2Var_MathBase::mmdrvck_ ( integer ncoeff,
integer ndimen,
doublereal courbe,
integer ideriv,
doublereal tparam,
doublereal pntcrb 
)
static
static int AdvApp2Var_MathBase::mmeps1_ ( doublereal epsilo)
static
static int AdvApp2Var_MathBase::mmfmca8_ ( const integer ndimen,
const integer ncoefu,
const integer ncoefv,
const integer ndimax,
const integer ncfumx,
const integer ncfvmx,
doublereal tabini,
doublereal tabres 
)
static
static int AdvApp2Var_MathBase::mmfmca9_ ( integer ,
integer ,
integer ,
integer ,
integer ,
integer ,
doublereal ,
doublereal  
)
static
static int AdvApp2Var_MathBase::mmfmcar_ ( integer ndimen,
integer ncofmx,
integer ncoefu,
integer ncoefv,
doublereal patold,
doublereal upara1,
doublereal upara2,
doublereal vpara1,
doublereal vpara2,
doublereal patnew,
integer iercod 
)
static
static int AdvApp2Var_MathBase::mmfmcb5_ ( integer ,
integer ,
integer ,
doublereal ,
integer ,
integer ,
integer ,
doublereal ,
integer  
)
static
static int AdvApp2Var_MathBase::mmfmtb1_ ( integer maxsz1,
doublereal table1,
integer isize1,
integer jsize1,
integer maxsz2,
doublereal table2,
integer isize2,
integer jsize2,
integer iercod 
)
static
static int AdvApp2Var_MathBase::mmgaus1_ ( integer ndimf,
int(*)( integer *ninteg, doublereal *parame, doublereal *vfunj1, integer *iercod )  bfunx,
integer k,
doublereal xd,
doublereal xf,
doublereal saux1,
doublereal saux2,
doublereal somme,
integer niter,
integer iercod 
)
static
static int AdvApp2Var_MathBase::mmhjcan_ ( integer ndimen,
integer ncourb,
integer ncftab,
integer orcont,
integer ncflim,
doublereal tcbold,
doublereal tdecop,
doublereal tcbnew,
integer iercod 
)
static
static int AdvApp2Var_MathBase::mminltt_ ( integer ncolmx,
integer nlgnmx,
doublereal tabtri,
integer nbrcol,
integer nbrlgn,
doublereal ajoute,
doublereal epseg,
integer iercod 
)
static
static int AdvApp2Var_MathBase::mmjacan_ ( const integer ideriv,
integer ndeg,
doublereal poljac,
doublereal polcan 
)
static
static int AdvApp2Var_MathBase::mmjaccv_ ( const integer ncoef,
const integer ndim,
const integer ider,
const doublereal crvlgd,
doublereal polaux,
doublereal crvcan 
)
static
static int AdvApp2Var_MathBase::mmmpocur_ ( integer ncofmx,
integer ndim,
integer ndeg,
doublereal courbe,
doublereal tparam,
doublereal tabval 
)
static
static int AdvApp2Var_MathBase::mmmrslwd_ ( integer normax,
integer nordre,
integer ndim,
doublereal amat,
doublereal bmat,
doublereal epspiv,
doublereal aaux,
doublereal xmat,
integer iercod 
)
static
static int AdvApp2Var_MathBase::mmpobas_ ( doublereal tparam,
integer iordre,
integer ncoeff,
integer nderiv,
doublereal valbas,
integer iercod 
)
static
static int AdvApp2Var_MathBase::mmpocrb_ ( integer ndimax,
integer ncoeff,
doublereal courbe,
integer ndim,
doublereal tparam,
doublereal pntcrb 
)
static
static int AdvApp2Var_MathBase::mmposui_ ( integer dimmat,
integer nistoc,
integer aposit,
integer posuiv,
integer iercod 
)
static
static int AdvApp2Var_MathBase::mmresol_ ( integer hdimen,
integer gdimen,
integer hnstoc,
integer gnstoc,
integer mnstoc,
doublereal matsyh,
doublereal matsyg,
doublereal vecsyh,
doublereal vecsyg,
integer hposit,
integer hposui,
integer gposit,
integer mmposui,
integer mposit,
doublereal vecsol,
integer iercod 
)
static
static int AdvApp2Var_MathBase::mmrtptt_ ( integer ndglgd,
doublereal rtlegd 
)
static
static int AdvApp2Var_MathBase::mmsrre2_ ( doublereal tparam,
integer nbrval,
doublereal tablev,
doublereal epsil,
integer numint,
integer itypen,
integer iercod 
)
static
static int AdvApp2Var_MathBase::mmtrpjj_ ( integer ncofmx,
integer ndimen,
integer ncoeff,
doublereal epsi3d,
integer iordre,
doublereal crvlgd,
doublereal ycvmax,
doublereal errmax,
integer ncfnew 
)
static
static int AdvApp2Var_MathBase::mmunivt_ ( integer ndimen,
doublereal vector,
doublereal vecnrm,
doublereal epsiln,
integer iercod 
)
static
static int AdvApp2Var_MathBase::mmveps3_ ( doublereal eps03)
static
static int AdvApp2Var_MathBase::mmvncol_ ( integer ndimen,
doublereal vecin,
doublereal vecout,
integer iercod 
)
static
static void AdvApp2Var_MathBase::mmwprcs_ ( doublereal ,
doublereal ,
doublereal ,
doublereal ,
integer ,
integer  
)
static
static doublereal AdvApp2Var_MathBase::msc_ ( integer ndimen,
doublereal vecte1,
doublereal vecte2 
)
static
static int AdvApp2Var_MathBase::mvsheld_ ( integer n,
integer is,
doublereal dtab,
integer icle 
)
static
static doublereal AdvApp2Var_MathBase::mzsnorm_ ( integer ndimen,
doublereal vecteu 
)
static
static doublereal AdvApp2Var_MathBase::pow__di ( doublereal x,
integer n 
)
static

The documentation for this class was generated from the following file: