Open CASCADE Technology  7.4.1.dev
Static Public Member Functions
Adaptor3d_HSurfaceTool Class Reference

#include <Adaptor3d_HSurfaceTool.hxx>

Static Public Member Functions

static Standard_Real FirstUParameter (const Handle< Adaptor3d_HSurface > &S)
 
static Standard_Real FirstVParameter (const Handle< Adaptor3d_HSurface > &S)
 
static Standard_Real LastUParameter (const Handle< Adaptor3d_HSurface > &S)
 
static Standard_Real LastVParameter (const Handle< Adaptor3d_HSurface > &S)
 
static Standard_Integer NbUIntervals (const Handle< Adaptor3d_HSurface > &S, const GeomAbs_Shape Sh)
 
static Standard_Integer NbVIntervals (const Handle< Adaptor3d_HSurface > &S, const GeomAbs_Shape Sh)
 
static void UIntervals (const Handle< Adaptor3d_HSurface > &S, TColStd_Array1OfReal &T, const GeomAbs_Shape Sh)
 
static void VIntervals (const Handle< Adaptor3d_HSurface > &S, TColStd_Array1OfReal &T, const GeomAbs_Shape Sh)
 
static Handle< Adaptor3d_HSurfaceUTrim (const Handle< Adaptor3d_HSurface > &S, const Standard_Real First, const Standard_Real Last, const Standard_Real Tol)
 If <First> >= <Last> More...
 
static Handle< Adaptor3d_HSurfaceVTrim (const Handle< Adaptor3d_HSurface > &S, const Standard_Real First, const Standard_Real Last, const Standard_Real Tol)
 If <First> >= <Last> More...
 
static Standard_Boolean IsUClosed (const Handle< Adaptor3d_HSurface > &S)
 
static Standard_Boolean IsVClosed (const Handle< Adaptor3d_HSurface > &S)
 
static Standard_Boolean IsUPeriodic (const Handle< Adaptor3d_HSurface > &S)
 
static Standard_Real UPeriod (const Handle< Adaptor3d_HSurface > &S)
 
static Standard_Boolean IsVPeriodic (const Handle< Adaptor3d_HSurface > &S)
 
static Standard_Real VPeriod (const Handle< Adaptor3d_HSurface > &S)
 
static gp_Pnt Value (const Handle< Adaptor3d_HSurface > &S, const Standard_Real u, const Standard_Real v)
 
static void D0 (const Handle< Adaptor3d_HSurface > &S, const Standard_Real u, const Standard_Real v, gp_Pnt &P)
 
static void D1 (const Handle< Adaptor3d_HSurface > &S, const Standard_Real u, const Standard_Real v, gp_Pnt &P, gp_Vec &D1u, gp_Vec &D1v)
 
static void D2 (const Handle< Adaptor3d_HSurface > &S, const Standard_Real u, const Standard_Real v, gp_Pnt &P, gp_Vec &D1U, gp_Vec &D1V, gp_Vec &D2U, gp_Vec &D2V, gp_Vec &D2UV)
 
static void D3 (const Handle< Adaptor3d_HSurface > &S, const Standard_Real u, const Standard_Real v, gp_Pnt &P, gp_Vec &D1U, gp_Vec &D1V, gp_Vec &D2U, gp_Vec &D2V, gp_Vec &D2UV, gp_Vec &D3U, gp_Vec &D3V, gp_Vec &D3UUV, gp_Vec &D3UVV)
 
static gp_Vec DN (const Handle< Adaptor3d_HSurface > &S, const Standard_Real u, const Standard_Real v, const Standard_Integer Nu, const Standard_Integer Nv)
 
static Standard_Real UResolution (const Handle< Adaptor3d_HSurface > &S, const Standard_Real R3d)
 
static Standard_Real VResolution (const Handle< Adaptor3d_HSurface > &S, const Standard_Real R3d)
 
static GeomAbs_SurfaceType GetType (const Handle< Adaptor3d_HSurface > &S)
 
static gp_Pln Plane (const Handle< Adaptor3d_HSurface > &S)
 
static gp_Cylinder Cylinder (const Handle< Adaptor3d_HSurface > &S)
 
static gp_Cone Cone (const Handle< Adaptor3d_HSurface > &S)
 
static gp_Torus Torus (const Handle< Adaptor3d_HSurface > &S)
 
static gp_Sphere Sphere (const Handle< Adaptor3d_HSurface > &S)
 
static Handle< Geom_BezierSurfaceBezier (const Handle< Adaptor3d_HSurface > &S)
 
static Handle< Geom_BSplineSurfaceBSpline (const Handle< Adaptor3d_HSurface > &S)
 
static gp_Ax1 AxeOfRevolution (const Handle< Adaptor3d_HSurface > &S)
 
static gp_Dir Direction (const Handle< Adaptor3d_HSurface > &S)
 
static Handle< Adaptor3d_HCurveBasisCurve (const Handle< Adaptor3d_HSurface > &S)
 
static Handle< Adaptor3d_HSurfaceBasisSurface (const Handle< Adaptor3d_HSurface > &S)
 
static Standard_Real OffsetValue (const Handle< Adaptor3d_HSurface > &S)
 
static Standard_Integer NbSamplesU (const Handle< Adaptor3d_HSurface > &S)
 
static Standard_Integer NbSamplesV (const Handle< Adaptor3d_HSurface > &S)
 
static Standard_Integer NbSamplesU (const Handle< Adaptor3d_HSurface > &S, const Standard_Real u1, const Standard_Real u2)
 
static Standard_Integer NbSamplesV (const Handle< Adaptor3d_HSurface > &S, const Standard_Real v1, const Standard_Real v2)
 

Member Function Documentation

◆ AxeOfRevolution()

static gp_Ax1 Adaptor3d_HSurfaceTool::AxeOfRevolution ( const Handle< Adaptor3d_HSurface > &  S)
static

◆ BasisCurve()

static Handle< Adaptor3d_HCurve > Adaptor3d_HSurfaceTool::BasisCurve ( const Handle< Adaptor3d_HSurface > &  S)
static

◆ BasisSurface()

static Handle< Adaptor3d_HSurface > Adaptor3d_HSurfaceTool::BasisSurface ( const Handle< Adaptor3d_HSurface > &  S)
static

◆ Bezier()

static Handle< Geom_BezierSurface > Adaptor3d_HSurfaceTool::Bezier ( const Handle< Adaptor3d_HSurface > &  S)
static

◆ BSpline()

static Handle< Geom_BSplineSurface > Adaptor3d_HSurfaceTool::BSpline ( const Handle< Adaptor3d_HSurface > &  S)
static

◆ Cone()

static gp_Cone Adaptor3d_HSurfaceTool::Cone ( const Handle< Adaptor3d_HSurface > &  S)
static

◆ Cylinder()

static gp_Cylinder Adaptor3d_HSurfaceTool::Cylinder ( const Handle< Adaptor3d_HSurface > &  S)
static

◆ D0()

static void Adaptor3d_HSurfaceTool::D0 ( const Handle< Adaptor3d_HSurface > &  S,
const Standard_Real  u,
const Standard_Real  v,
gp_Pnt P 
)
static

◆ D1()

static void Adaptor3d_HSurfaceTool::D1 ( const Handle< Adaptor3d_HSurface > &  S,
const Standard_Real  u,
const Standard_Real  v,
gp_Pnt P,
gp_Vec D1u,
gp_Vec D1v 
)
static

◆ D2()

static void Adaptor3d_HSurfaceTool::D2 ( const Handle< Adaptor3d_HSurface > &  S,
const Standard_Real  u,
const Standard_Real  v,
gp_Pnt P,
gp_Vec D1U,
gp_Vec D1V,
gp_Vec D2U,
gp_Vec D2V,
gp_Vec D2UV 
)
static

◆ D3()

static void Adaptor3d_HSurfaceTool::D3 ( const Handle< Adaptor3d_HSurface > &  S,
const Standard_Real  u,
const Standard_Real  v,
gp_Pnt P,
gp_Vec D1U,
gp_Vec D1V,
gp_Vec D2U,
gp_Vec D2V,
gp_Vec D2UV,
gp_Vec D3U,
gp_Vec D3V,
gp_Vec D3UUV,
gp_Vec D3UVV 
)
static

◆ Direction()

static gp_Dir Adaptor3d_HSurfaceTool::Direction ( const Handle< Adaptor3d_HSurface > &  S)
static

◆ DN()

static gp_Vec Adaptor3d_HSurfaceTool::DN ( const Handle< Adaptor3d_HSurface > &  S,
const Standard_Real  u,
const Standard_Real  v,
const Standard_Integer  Nu,
const Standard_Integer  Nv 
)
static

◆ FirstUParameter()

static Standard_Real Adaptor3d_HSurfaceTool::FirstUParameter ( const Handle< Adaptor3d_HSurface > &  S)
static

◆ FirstVParameter()

static Standard_Real Adaptor3d_HSurfaceTool::FirstVParameter ( const Handle< Adaptor3d_HSurface > &  S)
static

◆ GetType()

static GeomAbs_SurfaceType Adaptor3d_HSurfaceTool::GetType ( const Handle< Adaptor3d_HSurface > &  S)
static

◆ IsUClosed()

static Standard_Boolean Adaptor3d_HSurfaceTool::IsUClosed ( const Handle< Adaptor3d_HSurface > &  S)
static

◆ IsUPeriodic()

static Standard_Boolean Adaptor3d_HSurfaceTool::IsUPeriodic ( const Handle< Adaptor3d_HSurface > &  S)
static

◆ IsVClosed()

static Standard_Boolean Adaptor3d_HSurfaceTool::IsVClosed ( const Handle< Adaptor3d_HSurface > &  S)
static

◆ IsVPeriodic()

static Standard_Boolean Adaptor3d_HSurfaceTool::IsVPeriodic ( const Handle< Adaptor3d_HSurface > &  S)
static

◆ LastUParameter()

static Standard_Real Adaptor3d_HSurfaceTool::LastUParameter ( const Handle< Adaptor3d_HSurface > &  S)
static

◆ LastVParameter()

static Standard_Real Adaptor3d_HSurfaceTool::LastVParameter ( const Handle< Adaptor3d_HSurface > &  S)
static

◆ NbSamplesU() [1/2]

static Standard_Integer Adaptor3d_HSurfaceTool::NbSamplesU ( const Handle< Adaptor3d_HSurface > &  S)
static

◆ NbSamplesU() [2/2]

static Standard_Integer Adaptor3d_HSurfaceTool::NbSamplesU ( const Handle< Adaptor3d_HSurface > &  S,
const Standard_Real  u1,
const Standard_Real  u2 
)
static

◆ NbSamplesV() [1/2]

static Standard_Integer Adaptor3d_HSurfaceTool::NbSamplesV ( const Handle< Adaptor3d_HSurface > &  S)
static

◆ NbSamplesV() [2/2]

static Standard_Integer Adaptor3d_HSurfaceTool::NbSamplesV ( const Handle< Adaptor3d_HSurface > &  S,
const Standard_Real  v1,
const Standard_Real  v2 
)
static

◆ NbUIntervals()

static Standard_Integer Adaptor3d_HSurfaceTool::NbUIntervals ( const Handle< Adaptor3d_HSurface > &  S,
const GeomAbs_Shape  Sh 
)
static

◆ NbVIntervals()

static Standard_Integer Adaptor3d_HSurfaceTool::NbVIntervals ( const Handle< Adaptor3d_HSurface > &  S,
const GeomAbs_Shape  Sh 
)
static

◆ OffsetValue()

static Standard_Real Adaptor3d_HSurfaceTool::OffsetValue ( const Handle< Adaptor3d_HSurface > &  S)
static

◆ Plane()

static gp_Pln Adaptor3d_HSurfaceTool::Plane ( const Handle< Adaptor3d_HSurface > &  S)
static

◆ Sphere()

static gp_Sphere Adaptor3d_HSurfaceTool::Sphere ( const Handle< Adaptor3d_HSurface > &  S)
static

◆ Torus()

static gp_Torus Adaptor3d_HSurfaceTool::Torus ( const Handle< Adaptor3d_HSurface > &  S)
static

◆ UIntervals()

static void Adaptor3d_HSurfaceTool::UIntervals ( const Handle< Adaptor3d_HSurface > &  S,
TColStd_Array1OfReal T,
const GeomAbs_Shape  Sh 
)
static

◆ UPeriod()

static Standard_Real Adaptor3d_HSurfaceTool::UPeriod ( const Handle< Adaptor3d_HSurface > &  S)
static

◆ UResolution()

static Standard_Real Adaptor3d_HSurfaceTool::UResolution ( const Handle< Adaptor3d_HSurface > &  S,
const Standard_Real  R3d 
)
static

◆ UTrim()

static Handle< Adaptor3d_HSurface > Adaptor3d_HSurfaceTool::UTrim ( const Handle< Adaptor3d_HSurface > &  S,
const Standard_Real  First,
const Standard_Real  Last,
const Standard_Real  Tol 
)
static

If <First> >= <Last>

◆ Value()

static gp_Pnt Adaptor3d_HSurfaceTool::Value ( const Handle< Adaptor3d_HSurface > &  S,
const Standard_Real  u,
const Standard_Real  v 
)
static

◆ VIntervals()

static void Adaptor3d_HSurfaceTool::VIntervals ( const Handle< Adaptor3d_HSurface > &  S,
TColStd_Array1OfReal T,
const GeomAbs_Shape  Sh 
)
static

◆ VPeriod()

static Standard_Real Adaptor3d_HSurfaceTool::VPeriod ( const Handle< Adaptor3d_HSurface > &  S)
static

◆ VResolution()

static Standard_Real Adaptor3d_HSurfaceTool::VResolution ( const Handle< Adaptor3d_HSurface > &  S,
const Standard_Real  R3d 
)
static

◆ VTrim()

static Handle< Adaptor3d_HSurface > Adaptor3d_HSurfaceTool::VTrim ( const Handle< Adaptor3d_HSurface > &  S,
const Standard_Real  First,
const Standard_Real  Last,
const Standard_Real  Tol 
)
static

If <First> >= <Last>


The documentation for this class was generated from the following file: